Algemene voorwaarden Veluwse Oorsprong B.V. 


Artikel 1 Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer: Veluwse Oorsprong B.V., gevestigd op 't Harde aan de Spoorstraat 35 (8084 HW).
- Opdrachtnemer: De wederpartij van de opdrachtnemer.
- Partijen: De opdrachtnemer en opdrachtgever samen.
- Overeenkomst: De koopovereenkomst tussen partijen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Veluwse Oorsprong, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen.
4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 2 Offertes/aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
3. Indien de opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.

Artikel 3 Opdrachten/overeenkomst
1. 1. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
3. Afspraken met personeel binden de opdrachtnemer niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
4. De door de opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het eigen risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
5. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten ( kosten van calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien de opdrachtnemer zulks wenst, is de opdrachtgever tevens
gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
7. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden de opdrachtnemer eerst na schriftelijk acceptatie.

Artikel 4 Prijzen
1. Alle door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. , verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de waren als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig van voor het geheel opgegeven prijs.
3. De prijzen in webshop zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
4. Ten aanzien van alle aangeboden waren gelden, naast hetgeen daaromtrent in de prijslijsten staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
5. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor de opdrachtnemer kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk, uiterlijk op de tweede werkdag na mededeling van de prijsverhoging door de opdrachtnemer, te ontbinden. Ten aanzien van het reeds door de opdrachtnemer uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst dient opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 5 Levering/uitvoering van de opdracht
1. Alle leveringstijden worden door de opdrachtnemer steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van de opdrachtnemer eventueel benodigde gegevens door de opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde onder het artikel “ betaling”.
3. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slecht als
onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever de opdrachtnemer bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
4. De door de opdrachtnemer te leveren waren reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtnemer.
5. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meer- kosten voor rekening van de opdrachtgever.
6. Het aannemen van de waren door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
7. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan de opdrachtnemer kennis geeft, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om binnen twee weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende waren alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat de opdrachtnemer omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
8. Bij levering van grote partijen op afroep heeft de opdrachtnemer het recht 10 % meer of minder te leveren.
9. Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde waren voor hem ter beschikking liggen, dienen deze 24 uur door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
10. Indien opdrachtgever de waren niet binnen de onder lid 9 van dit artikel gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de waren, voor zover deze niet door de verzekeraar van de opdrachtnemer worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Overschrijding leveringstermijn
1. De met de opdrachtnemer overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, ( als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, staking, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering aan de opdrachtnemer door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der waren, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

Artikel 7 Klachten
1. Klachten zijn slechts binnen 24 uur na uitvoering van de opdracht mogelijk en dienen binnen 48 uur schriftelijk te worden bevestigd. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van opdrachtnemer als bindend.
2. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
3. Ondeugdelijkheden, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige bepaling vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de waren aan de opdrachtnemer worden gemeld, terwijl de be- of verwerking van de treffende waren onverwijld dient te worden gestaakt.
4. Opdrachtgever zal alle door de opdrachtnemer voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
5. Indien de opdrachtnemer een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken waren kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
6. De opdrachtnemer aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft de opdrachtnemer niet. Met name zal de opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste, niet-tijdige uitvoering van de opdracht. Evenmin is de opdrachtnemer aansprakelijk voor het eventuele bederf van bederfelijke waren.

Artikel 8 Retourzendingen
1. Retour zendingen worden door de opdrachtnemer niet geaccepteerd, tenzij zij schriftelijk bericht de te retourneren of geretourneerde waren te zullen accepteren.
2. Het in de vorige bepaling van dit artikel geldt evenzeer voor in ontvangst genomen waren; de enkele in ontvangstneming van waren aan het magazijn van de opdrachtnemer en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.
3. Ten onrechte geretourneerde waren blijven ter beschikking en voor risico van de opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

Artikel 9 Betaling
1. Indien de uitvoering van een opdracht/overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht/overeenkomst gemoeide bedrag naar de mening van de opdrachtnemer daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. De opdrachtnemer is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht/overeenkomst te verlangen.
2. Alle betalingen dienen te geschieden via iDeal direct na het plaatsen van een bestelling, in Euro zonder enige aftrek, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien een langere betalingstermijn dan veertien dagen na factuurdatum met de opdrachtgever is overeengekomen of indien deze ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, ingaande na afloop van de betalingstermijn, op de vervaldatum van de factuur. Telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente, voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke de opdrachtnemer moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15 % van het te innen bedrag, met een minimum van € 50,-
5. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn onder lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft de opdrachtnemer het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling of een door de opdrachtnemer te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien de opdrachtnemer aanleiding ziet zulks te verlangen.
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Garantie
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. De opdrachtnemer garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de opdrachtgever voornemens is ervan te maken.
2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming –de opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
3. Indien de door de opdrachtnemer verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt de opdrachtnemer generlei aansprakelijkheid voor enige schade , hoe dan ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.
2. Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen de opdrachtnemer instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.
3. Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
4. Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Artikel 12 Overmacht
1. Kan de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1. De door de opdrachtnemer geleverde zaken blijven het eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtgever gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van deze overeenkomst(en).
2. Door de opdrachtnemer afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, met dien verstande dat de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan de opdrachtnemer zal cederen. Opdrachtgever verleent de opdrachtnemer reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt de opdrachtnemer zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door opdrachtnemer geleverde zaken welke door de opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, waardoor de opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
4. De opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd de geleverde waren bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,- voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten en transacties van de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.